Producenci
Promocje
Gaśnica śniegowa CO2 5kg GS-5x BOXMET
Gaśnica śniegowa CO2 5kg GS-5x BOXMET
246,00 zł 236,16 zł 200,00 zł 192,00 zł
szt.
Gaśnica proszkowa 4kg ABC GP-4X Ogniochron
Gaśnica proszkowa 4kg ABC GP-4X Ogniochron
105,00 zł 95,00 zł 85,37 zł 77,24 zł
szt.
Stojak na gaśnice GP-4, GP-6
Stojak na gaśnice GP-4, GP-6
65,00 zł 62,40 zł 52,85 zł 50,73 zł
szt.
Gaśnica śniegowa CO2 5kg GS-5x GZWM
Gaśnica śniegowa CO2 5kg GS-5x GZWM
225,00 zł 216,00 zł 182,93 zł 175,61 zł
Hydrant wewnętrzny DN 25 20/30m Smukły - FIT z wężem półsztywnym Boxmet
Hydrant wewnętrzny DN 25 20/30m Smukły - FIT z wężem półsztywnym Boxmet
940,00 zł 921,20 zł 764,23 zł 748,94 zł
szt.
STALOWA APTECZKA ŚCIENNA 30 z wyposażeniem DIN13157
STALOWA APTECZKA ŚCIENNA 30 z wyposażeniem DIN13157
75,00 zł 72,00 zł 69,44 zł 66,67 zł
szt.
Gaśnica proszkowa, samochodowa 1kg GP-1zBC z wieszakiem
Gaśnica proszkowa, samochodowa 1kg GP-1zBC z wieszakiem
26,00 zł 24,96 zł 21,14 zł 20,29 zł
szt.
Hydrant wew. z wężem półsztywnym 25 FIT gł. 160mm zawieszany/wnękowy
Hydrant wew. z wężem półsztywnym 25 FIT gł. 160mm zawieszany/wnękowy
1 050,00 zł 1 029,00 zł 853,66 zł 836,59 zł
szt.
Urządzenie gaszące metale UGM-6x
Urządzenie gaszące metale UGM-6x
690,00 zł 662,40 zł 560,98 zł 538,54 zł
szt.
Gaśnica proszkowa samochodowa 1kg BC GP-1Z z wieszakiem
Gaśnica proszkowa samochodowa 1kg BC GP-1Z z wieszakiem
28,00 zł 26,88 zł 22,76 zł 21,85 zł
szt.
Konkurs "Hulajnoga za złotówkę"

Konkurs "Hulajnoga za złotówkę"

Do zdobycia prestiżowa i modna hulajnoga elektryczna marki Xiaomi model Mi  Electric Scooter!

Od dnia dzisiejszego do końca czerwca zrób zakupy za minimum 30000zł netto a hulajnoga będzie dostępna za złotówkę.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

REGULAMIN KONKURSU „Hulajnoga za złotówkę”

(dalej: „Regulamin”)

 • 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
 1. Organizatorem konkursu „Hulajnoga za złotówkę” (dalej: Konkurs”) jest Marcin Szymon Brzeziński, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KOPP MARCIN BRZEZIŃSKI, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5242498147, nr REGON 141352770, ul. Zyndrama z Maszkowic 2N/2, 03-030 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 4. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora.
 5. Niniejszy konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).
 6. Konkurs trwa od dnia 2 kwietnia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 7. Przystępując do Konkursu Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Moment przystąpienia do Konkursu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 • 2 [UCZESTNICY KONKURSU]
 1. W Konkursie mogą brać́ udział posiadające  pełną  zdolność  do  czynności prawnych osoby fizyczne działające jako konsumenci oraz przedsiębiorcy (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
 • dokonać zakupu na kwotę powyżej 30 000 zł netto w naszym sklepie internetowym przeciwpozarowy.com lub w punkcie sprzedaży przy ul. Bukowieckiej 92, 03-893 Warszawa w Okresie Trwania Konkursu oraz zachować dowód zakupu produktu w postaci paragonu lub faktury;
 • zarejestrować (założyć konto) się w Okresie Trwania Konkursu na stronie internetowej www.przeciwpozarowy.com (dalej: „Strona Konkursowa”) wypełniając formularz zgłoszeniowy (dalej: „Formularz”), w którym należy podać: kontaktowy adres email oraz wymyślone przez Uczestnika: login i hasło oraz wyrazić zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z formułą zawartą w Formularzu).
 1. W Okresie Trwania Konkursu należy dokonać zakupu na łączną kwotę powyżej 30 000 zł netto, nie jest wyznaczony limit dokumentów finansowych.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego Strony Konkursowej.
 • 3 [NAGRODY]
 1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody w postaci hulajnogi elektrycznej (dalej: „Nagroda”)
 2. Przewidywana Nagroda to hulajnoga marki Xiaomi model: Mi   Electric Scooter. Dane techniczne dostępne na stronie producenta: https://www.mi.com/pl/mi-electric-scooter/
 3. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody np. konkretnego koloru.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody w postaci innego modelu hulajnogi ale o parametrach technicznych nie gorszych w stosunku do modelu hulajnogi, o której mowa w ust. 2 w wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od Organizatora tj. w przypadku wycofania hulajnogi z oferty producenta lub zbyt długiego czasu oczekiwania na dostępność.
 5. Wręczenie Nagrody nastąpi w terminie po 14 dniach od dnia, w którym Uczestnik osiągnie cel, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 tj. dokona zakupów o łącznej wartości powyżej 30 000 zł netto.
 6. Skorzystanie przez konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość, powodujące spadek wartości zakupów poniżej kwoty określonej w § 2 ust. 4 pkt 1 Regulaminu uprawniającej do przyznania Nagrody, jest równoznaczne z obowiązkiem zwrotu Nagrody w przypadku jej wcześniejszego odebrania.
 7. Nagroda  zostanie  wydana Uczestnikowi lub osobie upoważnionej pisemnie przez Uczestnika do jej odbioru.
 8. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 9. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
 • 4 [PRZEBIEG KONKURSU]
 1. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą stosownej wiadomości email wysłanej na adres Laureata wskazany w Formularzu.
 2. Laureat jest zobowiązany w terminie 5 dni od dnia otrzymania od Organizatora wiadomości o wygranej do wysłania na adres sklep@przeciwpozarowy.com (z adresu, na który nadeszło powiadomienie o wygranej), wiadomości email zawierającej dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, NIP - dotyczy firm, ewentualnie numeru kontaktowego.
 3. W przypadku nieotrzymania przez Organizatora wiadomości email, o której mowa w ust. 2, Laureat ten traci prawo do Nagrody.
 4. O możliwości odbioru nagrody Organizator poinformuje Laureata w osobnej wiadomości email ze wskazaniem końcowego terminu odbioru. Odbiór nagrody możliwy jest w siedzibie Organizatora w godzinach pracy w dni robocze.
 5. W przypadku niemożności odebrania przez Laureata Nagrody osobiście, na jego prośbę  Nagroda zostanie dostarczona w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości email.
 6. Odbiór Nagrody przez Uczestnika nastąpi po uiszczeniu kwoty 1 zł netto.
 7. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 8. Nagrody, które nie zostaną wydane Laureatom (ze względu na wystąpienie sytuacji określonych w ust 3, 4 lub 7 powyżej) przepadają na rzecz Organizatora.
 • 5 [REKLAMACJE]
 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres punktu sprzedaży Organizatora: KOPP ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres:  biuro@kopp.waw.pl. w Okresie Trwania Konkursu oraz w okresie 14 dni od dnia poinformowania o przyznaniu Nagrody.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, ewentualnie numer kontaktowy jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma/wiadomości email zawierającej reklamację.
 5. Organizator  rozpatrzy  reklamację  w  terminie  7  dni  od  daty  jej  otrzymania  i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji..
 6. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
 • 6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
 1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1), Organizator    informuje,  że  Administratorem  danych  osobowych  Uczestników jest Marcin Szymon Brzeziński, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KOPP MARCIN BRZEZIŃSKI, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5242498147, nr REGON 141352770, ul. Zyndrama z Maszkowic 2N/2, 03-030 Warszawa.
 2. W ramach Konkursu przetwarzane będą dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu email, numeru kontaktowego, numeru NIP.
 3. Dane    Osobowe    przetwarzane  są  zgodnie  z  Regulaminem  i  przepisami  powszechnie obowiązującymi w celu:
 1. przeprowadzenia Konkursu,
 2. komunikacji z  Uczestnikiem,  w  tym  na  potrzeby  wydania  Nagrody,
 3. rozpatrzenia reklamacji,
 4. wykonania obowiązków podatkowych i księgowych.
 1. Podanie   danych   osobowych   przez   Uczestnika   Konkursu   jest   dobrowolne, jednakże  ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.
 2. Administrator udostępnia dane osobowe Laureatów podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi informatyczne, dostarczającym rozwiązania informatyczne, narzędzia statystyczne i marketingowe, zapewniającym wsparcie techniczne, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), prawnie uzasadnionego interesu Administratora przez czas trwania Konkursu, jak również  w  okresie  przedawnienia  ewentualnych  roszczeń  mogących  powstać  z  tytułu uczestnictwa  w  Konkursie oraz przez okres wymagany przez przepisy szczególne m.in. podatkowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Uczestnikowi przysługuje ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w tym profilowania, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją Uczestnika.
 5. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności i plików cookies znajdującej się na www.przeciwpozarowy.com.
 • 7 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]
  1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie uczestników (będących konsumentami) i nie będzie naruszać praw nabytych już przez tych uczestników przed dokonaniem zmian w regulaminie, z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na Stronie Konkursu.
  2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl